11 May, 2018

Wandering Lao Viet

Updating…. Chuyến đi giữa tháng 5 năm 2018. Như mọi chuyến khác, lúc làm kế hoạch cũng nhiều chiến sỹ hăng hái lắm nhưng cuối cùng […]
7 January, 2016

Long Way Home - Part 1 (Malaysia - Thailand)

After some great rides covered almost Malaysia land, it’s time for me to go home. See some Malaysia trips as mentioned: [VIE] Lang thang Malaysia (Wandering […]